WORK-INFO

Smaller Default Larger

Agencja WORK-INFO przygotowuje i zatrudnia kandydatów zgodnie z kryteriami określonymi przez Pracodawców-Użytkowników. W ten sposób dysponuje zbiorem wykwalifikowanych pracowników przygotowanych do zadań stawianych przez pracodawcę.

Do zadań Agencji należy dobór pracowników wg kwalifikacji, ich zatrudnienie, zabezpieczenie szkolenia BHP i badań lekarskich, obsługa kadrowo-płacowa w czasie zatrudnienia (prowadzenie akt osobowych, opłacanie składek ubezpieczeń społecznych i podatków, naliczanie i wypłata wynagrodzeń i pośrednictwo w zapewnieniu innych świadczeń pracowniczych.

Po stronie Pracodawcy (użytkownika) pozostaje udostępnienie miejsc pracy i bezpośredni nadzór, ewidencja procesu pracy oraz współpraca z Work-Info w zakresie dokumentacji i obmiaru oraz kosztów i świadczeń.

WORK-INFO zapewnia każdemu Klientowi (pracodawcy-użytkownikowi):

  • profesjonalny dobór personelu
  • ciągłość zatrudnienia w dowolnym czasie
  • przeszkolenia pracowników tymczasowych w zakresie wymaganym lub wg zaistniałej potrzeby
  • dbałość o przestrzeganie dyscypliny pracy naszych pracowników
  • gwarancję wysokiej jakości realizowanych usług